Tytti Thusberg
KARELIA
DONOSTIA, 2019

Modelo: Eider Gomez